Onze school 


 

Ons motto is:

Leren door doen.

en we doen dat

met elkaar…..voor elkaar!

We zijn er van overtuigd dat kinderen veel van elkaar leren;
niet alleen in hun eigen groep,
maar ook met de leerlingen uit de andere groepen.

Uitgangspunten en visie

Onze school wil een ‘leefgemeenschap’ zijn waar kinderen zich met voldoende zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag kunnen ontwikkelen en hun mogelijkheden kunnen ontplooien. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, creativiteit en kritisch denken zijn vaardigheden die we stimuleren. Gelijkwaardigheid tussen mensen vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden dat de kinderen moeten leren respect op te brengen voor de waarden en normen van anderen, die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken aan het voorkomen ervan vanuit de theorie van Rots & Water. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in. We vinden het belangrijk dat we van elkaar weten wat we van elkaar verwachten. Daarom is er een pestprotocol opgesteld. U kunt dit protocol op de website lezen. We benaderen de kinderen op school op een positieve manier. Kinderen moeten zich veilig voelen. Een goed contact tussen kinderen, leerkrachten en ouders is daarvoor erg belangrijk. Wij werken met combinatiegroepen en bieden onderwijs aan wat bij de leerbehoeftes van het kind past. Niet ieder kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier. Wij proberen daar als school op in te spelen. De basisstof is in principe gelijk, maar van daaruit krijgen de kinderen mogelijkheden aangeboden om de eigen uitdaging te zoeken. Vanaf groep 4 werken de kinderen voor de basisvaardigheden rekenen, taal en spelling op een chromebook. Ze werken dan individueel op hun eigen niveau. We hebben de ervaring dat veel kinderen gemotiveerder zijn en makkelijker onthouden wanneer ze het geleerde ook daadwerkelijk hebben ervaren.

Thematisch werken

Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met de hele school thematisch als het gaat om de zaakvakken. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en creatieve vakken komen geïntegreerd aan bod rondom een inspirerend thema. Dit thema wordt aangestuurd door de vragen en inbreng van kinderen. Door het aan elkaar koppelen van vakken heeft het meer betekenis voor de kinderen. Hierdoor ontstaat meer betrokkenheid. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal. Tegelijkertijd werken ze aan hun 21st century skills: ze leren samenwerken, nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen prestaties, maken gebruik van ICT, leren probleemoplossend denken, zijn creatief en kritisch, vergaren informatie online en communiceren en discussiëren met elkaar.
Thematisch werken betekent ook: contextrijk leren. Daarom leren we niet alleen in de klas en in school, maar gaan we ook op excursie. Daarnaast nodigen we bijvoorbeeld ook gastdocenten, ondernemers of wetenschappers uit om lessen te verzorgen zowel op school als op locatie. Bijvoorbeeld een inspirerend verhaal, een excursie, of misschien wel meewerken binnen een bedrijf!

Muzieklessen

Vanuit de overheid wordt sinds 2016 gestimuleerd dat er meer aandacht aan muziekonderwijs komt op de basisscholen. We zijn blij dat de kinderen al een aantal jaren muziekonderwijs van een vakleerkracht ontvangen! Zo leren de kinderen bijvoorbeeld verschillende instrumenten kennen, omdat ze een aantal weken gitaarles krijgen of een aantal weken verschillende blaasinstrumenten kunnen uitproberen.

Gymnastiek en spel

Er wordt op dinsdag en vrijdag gebruik gemaakt van de sporthal in het dorp. Op dinsdagen gymmen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 gezamenlijk in de sporthal. Op vrijdagen gymmen de kinderen van de groepen 1-2-3 in het speellokaal op school en de kinderen van de groepen 4 t/m 8 in de sporthal. Wilt u op dinsdagen en vrijdagen gymkleding en sportschoenen meegeven?