Contacten met ouders

Voortgangsgesprekken
De kinderen krijgen twee keer per schooljaar een rapport. Er zijn 4 momenten dat er gesprekken zijn gepland met de leerkrachten. Voor de contactavonden in september en in februari worden alle ouders uitgenodigd en gaan we er ook vanuit dat iedereen komt.
In september organiseren we een startgesprek waarbij verwachtingen uitgesproken kunnen worden.
In november, facultatief (op verzoek ouders), kunt u vrijblijvend een voortgangsgesprek aangaan met de groepsleerkracht.
In februari bespreken we het rapport en de uitslagen van het CITO-leerlingvolgsysteem.
In juli is de laatste facultatieve contactavond gepland, waar het overgangsrapport besproken kan worden. 
De leerkrachten van groep 8 maken in februari afspraken met leerlingen van groep 8 en hun ouders om tot een definitieve schoolkeuze te komen.

Bijzonderheden
Wanneer u tussentijds iets bij de leerkracht wilt aangeven of vragen kunt u voor schooltijd doen. U kunt ook altijd een afspraak maken met de leerkracht of directie, zodat we de rust en de tijd hebben om iets te bespreken. 

Informatie- en inloopavond
Jaarlijks plannen we aan het begin van het schooljaar een informatieavond. De leerkrachten informeren u dan over het onderwijs in de groep waar uw kind zit. Halverwege het jaar organiseren we een inloopavond. Deze avond mogen de leerlingen hun ouders meenemen om te vertellen wat ze allemaal doen op school. De ouders kunnen dan ook informatie over de werkwijze en methoden krijgen.

Ouderpanel
Een paar keer per jaar organiseren we een ouderpanel en worden ouders uitgenodigd om mee te denken voor schoolse zaken. Ouders kunnen laagdrempelig met de directie en/of leerkrachten in gesprek over de organisatie van bijvoorbeeld PR, communicatie en de inrichting van het leerplein. 

Feestelijkheden

Thema afsluiting
Voor de afsluiting van de thema's nodigen we ouders uit. Zo'n afsluiting heeft een feestelijk karakter doordat we bijvoorbeeld een proeverij organiseren, een museum hebben ontworpen of een toneelstuk opvoeren. De data voor de afsluitingen staatn in de kalender op de website. 

Feestelijke ouderavond
Elk jaar voeren de kinderen een musical op voor de ouders. Doordat we een kleine school zijn, kunnen alle kinderen deelnemen aan deze musical. Op deze avond hebben we ook een verloting met mooie prijzen. 

Jaarafsluiting
De laatste donderdag van het schooljaar wordt het schooljaar feestelijk afgesloten. Alle ouders, kinderen en leerkrachten worden uitgenodigd voor een gezamenlijke activiteit (bijvoorbeeld een vossenjacht) en vervolgens gaan we samen eten. Deze avond wordt afgesloten met een verloting, waarbij plaatselijke ondernemers ons sponsoren. 

Ouderhulp

Luizencontrole
Na elke vakantie controleren we de kinderen op hoofdluis, met als doel om school en ouders te ondersteunen bij het tijdig signaleren van hoofdluis. We zijn erg blij met de vrijwillige ouders die ons daarbij helpen! Aan de kapstokken hebben de kinderen allemaal hun eigen 'luizenzak' waar ze hun jas en accessoires (zoals sjaal en handschoenen) in kunnen doen. Dit gebruiken we om hoofdluisbesmetting te voorkomen. 

Oud papier
Met de opbrengst van het oud papier kunnen er dingen gedaan worden die anders niet mogelijk zijn of langer op zich laten wachten. Alles komt ten goede aan de kinderen/school. De ouders helpen ons bij het ophalen van oud papier. 

Klassenouder
Per klas heeft de leerkracht een aanspreekpunt, namelijk een klassenouder. Deze ouder regelt onderling met andere ouders bijvoorbeeld vervoer voor een excursie of hulp bij activiteiten. 

Informatieverstrekking

U ontvangt wekelijks een kaart waarop bijzonderheden voor de komende week staan vermeld. Deze weekkaarten kunt u ook vinden op de website. Als er een bijzondere activiteit is, krijgt u daarvoor een aparte uitnodiging op papier.